Ordensbestemmelser for Haveforeningen Lyngen

 

 

 

Generelt

 

Haveforeningen og vores haver er vores frirum. Formålet med disse bestemmelser vil derfor være, at vi hver for sig og i fællesskab kan være med til at bibeholde og fremover også udvikle haveforeningen, så vi alle kan føle os trygge og godt tilrette i vores haver og i haveforeningen.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser i alle spørgsmål i forhold til offentlige myndigheder, Kolonihaveforbund, Nordøstsjællandskredsen etc.

Bestyrelsens medlemmer skal alle være i besiddelse af en ajourført medlemsliste, der indeholder alle medlemmers navne, bopæl, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato, samt en ajourført ekstern venteliste over personer der er skrevet op til en have, og ligeledes en intern venteliste for de medlemmer der ønsker at købe en anden have i foreningen.

Det er ethvert medlems pligt at overholde alle punkter i nærværende ordensbestemmelser, haveforeningens vedtægter og lejevilkår for leje af havelod, lejekontrakten mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og HF Lyngen, de skriftlige retningslinjer som bestyrelsen meddeler, samt byggetilladelse af 3. juni 2014 om etablering af køkkenvask.

Undlader et medlem at efterleve punkter i foreningens ordensbestemmelser, f.eks. ved at forsømme havens vedligeholdelse, er det bestyrelsens pligt at henstille til medlemmet straks at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke inden for 14 dage, vil medlemmet modtage en skriftlig påtale og samtidig blive pålagt straks at indbetale et gebyr til foreningens kasserer på kr. 250,00. Efterkommes denne påtale ikke, hæfter havelejeren for efterfølgende udgifter.

Al unødvendig bilkørsel på foreningens område er forbudt. Kørsel skal begrænses til kortvarig af- og pålæsning af større ting. Hastigheden må højst være 15 km i timen. Parkering på gangene er forbudt, men medlemmer kan, i det omfang der er plads, parkere på festpladsen. Gæster må ikke parkere på foreningens område.

Den store låge skal altid lukkes efter ind- og udkørsel. Begge låger skal være låst om vinteren i perioden fra 1. november til 15. marts.

Toiletbygningens opslagstavle er til information mellem haveforeningens medlemmer. Toiletdøren skal være låst i perioden fra 1. oktober til 1. maj.

Udslagsvasken på siden af toiletbygningen må kun benyttes til tømning af beholderen fra køkkenvasken og er ikke beregnet til ildelugtende spildevand. Vasken rengøres efter brug.

Ethvert medlem er forpligtet til, at udføre det tildelte pligtarbejde på gange, hække og stianlæg m.v. efter bestyrelsens anvisninger.

Enhver form for udsalg, handel eller beværtning er ikke tilladt på foreningens område.

Husdyrhold samt løse og gøende hunde er ikke tilladt. Fodring af ræve og vilde tilløbende katte forbydes.

Der er offentlig adgang til haveforeningen fra klokken 8.00 til kl. 21.00 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

 

 

 

Lejeforhold

 

Ved indmeldelse i foreningen betales et beløb svarende til et års leje. Endvidere betales et indskud på kr. 1.691,00 der giver adgang til toiletbygningen, køkkencontaineren og lågen ind til haveforeningen. Dette beløb tilbagebetales ved udmeldelse (salg).

Lejen, der forfalder halvårligt den 1. marts og 1. september, skal indbetales til netbank reg. nr. 1551 og kontonr. 4109724 eller gironummer +01 +4109724. Er lejen ikke indbetalt rettidigt, opkræves straks et gebyr på kr. 250,00.

Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag.

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag / søndag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Ønsker medlemmet at fraflytte lejemålet, er medlemmet pligtig til at betale haveleje og vedligeholde hus, have og pligtstykker, indtil en ny havelejer har overtaget haven.

Bestyrelsen registrerer ønsker om en have i foreningen på en ekstern venteliste, der er offentlig. Dog har foreningens medlemmer fortrinsret til en ledig have og kan således overtage en ny have, før denne tilbydes en person fra den eksterne venteliste. Bestyrelsen registrerer denne fortrinsret på en intern venteliste.

Ønsker en ansøger ikke at modtage tilbuddet om en have tredje gang, placeres ansøgeren bagerst i rækken. Dette gælder for begge ventelister.

Det er ikke tilladt at fremleje eller på anden måde overdrage brugsretten af haven til tredjepart.

 

 

 

Hus og have

 

På haveloddet er det tilladt at opføre et hus, evt. med tilhørende udhus eller overdækket terrasse, på tilsammen højst 20 kvadratmeter, med fronten placeret højst 8 meter fra bageste skel. Alle bygninger skal være mindst 1 m fra skel. Der må højst være 3 meter til tagryg og tagformen skal være saddeltag. Taget skal være forsynet med almindelig udhæng og vindskeder, og huset skal være malet i en neutral farve.

Derudover må et drivhus max. være 10 m2, men må ikke have adgang fra hovedhus eller udhus.

Huset skal være brandforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Tegning af bygning/tilbygninger skal før opførelse forelægges bestyrelsen til skriftlig godkendelse. Ved ny-, om- eller tilbygning skal arbejdet være afsluttet senest 2 år efter, det er påbegyndt.

Huset skal altid være vedligeholdt, således at det fremtræder i god håndværksmæssig stand.

Huset må kun benyttes og være indrettet til kolonihavebrug og må ikke anvendes til overnatning.

Der må kun etableres én køkkenvask med tilhørende vandinstallation og med afløb til godkendt beholder. Denne køkkenvask kan være placeret udvendig for huset eller indvendig i huset. Vilkårene for etablering af køkkenvasken fremgår af byggetilladelse journal nr. 20121130329, af 3. juni 2014.

Ud over køkkenvasken må der gerne etableres taphaner til havevanding. Alle øvrige afløbsinstallationer er ikke tilladt.

Brug af håndført slange til havevanding eller lignende er ikke tilladt i dagtimerne fra kl. 8.00 til kl. 18.00. På lige datoer er det lige havenumre og på ulige datoer er det ulige havenumre, der kan vande.

Automatiske vandingsanlæg er ikke tilladt. Soppebassiner på indtil 100 l kan tillades, hvis de bruges med omtanke, idet ethvert vandspild i haveforeningen ikke må finde sted.

Der lukkes for vandforsyningen fra november til april. Dato for åbning og lukning vil fremgå ved opslag på haveforeningens opslagstavle eller ved e-mail.

Træer, buske og lignende må ikke give skygge i nabohaven eller ødelægge hække. Er dette tilfældet skal havelejeren beskære eller evt. fælde beplantningen.

Hækken mod sti skal være Liguster, f.eks. ”Liga”, og haveforeningen yder et tilskud på op til kr. 20,- pr. hækplante mod kvittering. Hækken må højest være 140 cm høj og skal holdes fri for ukrudt eller anden bevoksning end liguster. Den skal klippes 2 gange om året på de tidspunkter bestyrelsen fastsætter. Datoerne fremgår af sæsonkalenderen. Mod nabosiderne aftales højden indbyrdes.

Anlæg og gange skal holdes fri for ukrudt eller lignende, og der må ikke under nogen omstændigheder udlægges perlesten eller andet materiale end det kommunen stiller til rådighed.

De enkelte haver skal dyrkes forsvarligt, tilføres den nødvendige gødning, samt ligeledes holdes fri for ukrudt og plantesygdomme.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse og brug af gasbrænder i haven skal begrænses mest muligt og må ikke virke ødelæggende på egen eller nabos områder.

Det er ikke tilladt at bruge gasbrænder ved nabohække eller ved hæk mod sti.

Afbrænding af haveaffald eller lignende er ikke tilladt. Brug af åben ild (f.eks. bålfade) er ligeledes ikke tilladt.

Container til haveaffald opstilles på haveforeningens område normalt to gange om året. Datoerne fremgår af sæsonkalenderen. Containeren må ikke fyldes med grene større end 1 m i længden, med træstubbe eller med plast- eller papirposer.

Haven skal være forsynet med hvidmalet låge, der åbner indad. Lågen skal være påsat skilt der tydeligt viser havens nummer.

Eventuel flagstang skal placeres i den bageste tredjedel af haven og der må kun flages med Dannebrog, i overensstemmelse med de officielt fastsatte normer.

Køkkenaffald, der ikke er grøntaffald, må af hensyn til rottefare ikke nedgraves eller komposteres.

Brug af støjende haveredskaber, herunder mekaniske, batteridrevne og benzindrevne, eller andre støjende redskaber, er ikke tilladt lørdag fra kI.15.00, samt søn- og helligdage fra kl. 12.00 i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober.

Eventuelle antenner skal have en passende størrelse og et ikke skæmmende udseende. Larm og støjende adfærd, herunder højtspillende radioer eller lignende, er ikke tilladt.

Havebedømmelse finder normalt sted i juni/juli måned. Ønsker et medlem at få bedømt sin have, skal man hvert år tilmelde sig. Bestyrelsen vil i god tid meddele tidsfrister på mail og på opslagstavlen, hvornår og hvordan tilmeldingen kan foregå. Aflåste haver vil ikke blive bedømt.

Disse ordensbestemmelser er udarbejdet under hensyn til foreningens medlemmer og deres interesser. Det er bestyrelsens ønske, at nærværende bestemmelser vil være med til at øge glæden ved haveforeningslivet og samtidig appellere til forståelse for hinandens små forskelligheder gennem samtale og derved undgå ærgerlige misforståelser.

 

Bestyrelsen for HF Lyngen

 

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1. maj 2016 og med tilføjelser vedtaget på generalforsamling 22. marts 2017 og 27. marts 2019.

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret søndag den 21. april 2019


 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk